پس کی مال من میشی

آرام آرام می بوسمت


آنقدر که طرح لبــهایم روی تمامی اندامت جا بماند


بگذار بدانند آغوش تو


تنها


قلمروی من است


جمعه دهم آذر 1391| 10:38 قبل از ظهر |محسن| |